Ηλεκτροστατικά φίλτρα

Τα φίλτρα του συγκεκριμένου τύπου έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν τη σκόνη και άλλα παρόμοια σωματίδια να προσκολληθούν στην επιφάνια  του. Αυτό επιτυγχάνεται με στατικό ηλεκτρισμό με τον οποίον φορτίζεται η επιφάνια του φίλτρου. Έτσι τα ηλεκτροστατικά φίλτρα έχουν περισσότερο χρόνο ζωής διατηρώντας και την διαχωριστική τους ιδιότητα. Λόγω των χαρακτηριστικών τους αυτών τα ηλεκτροστατικά φίλτρα χρησιμοποιούνται σε κεντρικές μονάδες κονεοσυλλογής για χρήση στη βιομηχανία όπου απαιτούνται μεγάλες παροχές αέρα και συγκράτηση σκόνης.