Κεντρικά συστήματα κονεοσυλλογής

Τα κεντρικά συστήματα κονεοσυλλογής λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως οι κονεοσυλλέκτες αλλά σε μεγαλύτερη κλίμακα. Στα κεντρικά συστήματα κονεοσυλλογής μπορούν να συνδεθούν περισσότεροι αεραγωγοί με αποτέλεσμα το σύστημα αυτό να είναι κατάλληλο για μεγαλύτερες παροχές που απαντώνται σε εργοστάσια επεξεργασίας υλικών με μεγάλο αριθμό εργασιακών χώρων.